[English] [Slovensky] [Česky] [Italiana] [Norsk] [Türkçe]

Informácie o prieskume

Vážené pani učiteľky matematiky a páni učitelia matematiky na základných, alebo stredných školách. Dovoľte nám v stručnosti predstaviť Vám projekt MaTeK, na ktorého stránku ste sa práve dostali.

MaTeK je Horizon 2020 podporený EU a patrí medzi projekty zamerané na budovanie výskumnej infraštruktúry a medziuniverzitnej siete (tzv. Twinning projekt). Všeobecným cieľom projektu je posilnenie výskumných kapacít a rozvoj excelentnosti Oddelenia didaktiky matematiky (ODM) na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (UK BA), so zameraním na zlepšenie znalostí budúcich učiteľov matematiky v oblasti dôvodenia a dokazovania. Pre výskumníkov je nevyhnutné porozumieť, aké matematické kompetencie a vedomosti budúci učitelia matematiky potrebujú, aby (po skončení štúdia, keď pôjdu do praxe) pomohli svojim žiakom vytvoriť si kvalitné a hlboké vedomosti z matematiky. Jednou z možných ciest je pracovať s budúcimi učiteľmi matematiky v ich univerzitnej príprave tak, aby sa posilnila ich schopnosť prípravy vyučovacích hodín v širšom kontexte (t.j. nielen príprava na najbližšiu vyučovaciu hodinu, ale vidieť ako jednotlivé témy súvisia, k čomu budú konkrétne vedomosti potrebné a pod.)

S tým úzko súvisí aj potreba zorientovať sa v tom, ako učitelia matematiky na rôznych stupňoch vzdelávania využívajú zdroje či už v príprave na vyučovanie, alebo priamo na vyučovacej hodine. Keďže sa v rámci projektu užšie špecializujeme na oblasť dôvodenia a dokazovania, potrebujeme získať informácie aj o aktuálnom stave a ponímaní tohto konceptu učiteľmi z praxe.

Preto si Vás dovoľujeme osloviť s pomocou pri zbere dát  vyplnením pripraveného dotazníka. Dotazníkový prieskum bude paralelne a identicky prebiehať aj na spolupracujúcich pracoviskách projektu. Tými sú:

  • Karlova Univerzita, Praha, Česká Republika
  • Univerzita v Palerme (UniPa), Palermo, Taliansko
  • Nórska prírodovedno-technická univerzita (NTNU), Trondheim, Nórsko
  • Technická univerzita stredného východu (METU), Ankara, Turecko

Spracovanie a publikovanie výsledkov z prieskumu bude anonymné, Vaše údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Budeme veľmi radi, ak sa prieskumu zúčastníte a tým nám v našom snažení pomôžete. Vaša účasť na dotazníkovom prieskume nám pomôže upraviť prípravu budúcich učiteľov matematiky na ich budúcu kariéru a tým posilniť ich schopnosť prípravy vyučovacích hodín v širšom kontexte (čo je všeobecným cieľom projektu MaTeK).

Dotazníkový prieskum má tri hlavné časti, ktoré s cieľom projektu MaTeK úzko súvisia:

  • Využívanie zdrojov v príprave na vyučovanie matematiky a priamo na hodinách matematiky
  • Dôvodenie, resp. dokazovanie a jeho úloha vo Vašom vyučovaní matematiky
  • Demografické otázky (typu vek, dĺžka pedagogickej praxe a pod.)

Ak by ste mali záujem sa zúčastniť aj individuálneho on-line interview, ktoré bude nadväzovať na vyplnený dotazník, môžete nám na konci dotazníka zanechať svoju e-mailovú adresu. Na ňu Vás bude kontaktovať člen výskumného tímu za UK BA a súčasne koordinátorka projektu, Mária Slavíčková. Vaša účasť na online interview nám pomôže lepšie porozumieť, ako učitelia v praxi využívajú rôzne zdroje a tiež ako vnímajú oblasť dôvodenia a dokazovania vo vyučovaní matematiky. Táto informácia je dôležitá nielen pre výskum, ale aj pre prípravu budúcich učiteľov matematiky.

Vyplnenie dotazníka trvá do 15 min.

Vopred ďakujeme za Vašu účasť.

https://dotaznik.pedf.cuni.cz/index.php/335895

[English] [Slovensky] [Česky] [Italiana] [Norsk] [Türkçe]